Allesmakkelijk.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

allesmakkelijk.nl

 

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden;
   2. “allesmakkelijk.nl”: de eenmanszaak allesmakkelijk.nl, gevestigd te Utrecht;
   3. Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
   4. Hulppersonen”: de ter uitvoering van de Overeenkomst door allesmakkelijk.nl c.q. de Koper ingezette (i) medewerkers, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst met allesmakkelijk.nl c.q. de Koper; (ii) onderaannemers; (iii) leveranciers; en (iv) andere (rechts)personen;
   5. Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
   6. Koper”: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met allesmakkelijk.nl;
   7. Overeenkomst”: de koopovereenkomst krachtens welke allesmakkelijk.nl het product heeft verkocht aan Koper en zich heeft verplicht tot het leveren van het product aan Koper;
   8. Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij in het kader van een door allesmakkelijk.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
   9.  “Partijen”: allesmakkelijk.nl en de Koper;
   10. Techniek voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en allesmakkelijk.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. 1. Op iedere uitnodiging van Koper tot het doen van een offerte, op iedere door allesmakkelijk.nl aan Koper uitgebrachte offerte, op iedere opdracht van Koper aan allesmakkelijk.nl en op iedere Overeenkomst zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. 2. Een afwijking van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden is alleen dan geldig, indien en voor zover de betreffende afwijking schriftelijk en ondubbelzinnig is aanvaard door allesmakkelijk.nl.
  3. 3. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden c.q. van een Overeenkomst ongeldig zijn, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden c.q. van de betreffende Overeenkomst niet aantasten. Partijen verbinden zich om alsdan de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die, gelet op het doel en strekking van de Algemene Voorwaarden c.q. de betreffende Overeenkomst, zo min mogelijk afwijken van de inhoud van de niet-geldige bepalingen.

 

 

DE VOLGENDE ARTIKELEN (ARTT. 3 T/M 10) ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING INDIEN DE KOPER CONSUMENT IS

 

 1. Aanbod
  1. 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als allesmakkelijk.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden allesmakkelijk.nl niet.
  3. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   1. de prijs inclusief belastingen;
   2. de eventuele kosten van aflevering;
   3. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   4. het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
   5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
   6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
   7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   8. of de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
   9. de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   10. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten; en
   11. de gedragscodes waaraan allesmakkelijk.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

 

 1. De Overeenkomst
  1. 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt allesmakkelijk.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
  3. 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft allesmakkelijk.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal allesmakkelijk.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. 4. Allesmakkelijk.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien allesmakkelijk.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. 5. Allesmakkelijk.nl zal bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   1. het bezoekadres van de vestiging van allesmakkelijk.nl waar de Consument met klachten terecht kan;
   2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
   3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
   4. de in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij allesmakkelijk.nl deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst;
   5. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

 1. Herroepingsrecht
  1. 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan allesmakkelijk.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan allesmakkelijk.nl retourneren, conform de door allesmakkelijk.nl verstrekte instructies.
  3. 3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  4. 4. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal allesmakkelijk.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
  5. 5. De Consument beschikt niet over een Herroepingsrecht voor de producten:
   1. die door allesmakkelijk.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument (onder meer bedrukking);
   2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   4. die snel kunnen bederven of verouderen;
   5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop allesmakkelijk.nl geen invloed heeft;
   6. voor losse kranten en tijdschriften;
   7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 1. Prijzen
  1. 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
  2. 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 1. Conformiteit en garantie
  1. 1. Allesmakkelijk.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 1. Levering en uitvoering
  1. 1. Allesmakkelijk.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan allesmakkelijk.nl kenbaar heeft gemaakt.
  3. 3. Allesmakkelijk.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  4. 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal allesmakkelijk.nl zich inspannen om – in overleg met de Koper - een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
  5. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij allesmakkelijk.nl tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan allesmakkelijk.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Betaling
  1. 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de Bedenktijd.
  2. 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan allesmakkelijk.nl te melden.
  3. 3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft allesmakkelijk.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 1. Klachtenregeling
  1. 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij allesmakkelijk.nl, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
  2. 2. Bij allesmakkelijk.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door allesmakkelijk.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. 3. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

 

DE VOLGENDE ARTIKELEN ZIJN VAN TOEPASSING OP DE KOPER DIE GEEN CONSUMENT IS (ALDUS: EEN NATUURLIJKE PERSOON DIE HANDELT IN DE UITOEFENING VAN BEROEP OF BEDRIJF DAN WEL EEN RECHTSPERSOON)

 

 

 1. Overeenkomstige toepassing
  1. 1. De volgende artikelen zijn van overeenkomstige toepassing op de Koper die geen Consument is:
   1. Artikel 3.1;
   2. Artikel 3.2;
   3. Artikel 7.1;
   4. Artikel 8; en
   5. Artikel 10.
  2. 2. Ter vermijding van iedere discussie verklaren Partijen hierbij dat aan de Koper niet de rechten toekomen die de wet aan de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft.

 

 1. Totstandkoming van Overeenkomst
  1. 1. Alle offertes van allesmakkelijk.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
  2. 2. Indien Koper in de order wijzigingen en/of voorbehouden ten opzichte van de offerte aanbrengt, komt de Overeenkomst eerst tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming met deze wijzigingen en/of voorbehouden door allesmakkelijk.nl.

 

 1. Prijzen
  1. 1. Alle prijsopgaven van allesmakkelijk.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
  2. 2. Alle overeengekomen prijzen zijn (i) voor levering af bedrijf; en (ii) exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten.
  3. 3. Tenzij allesmakkelijk.nl schriftelijk een andere termijn van betaling heeft opgegeven of aanvaard, zal betaling van de prijs voor de producten moeten plaatsvinden vóór of uiterlijk bij levering van de verkochte producten, zonder recht op opschorting, korting of verrekening.
  4. 4. Indien de Koper de verkochte Zaak niet heeft afgehaald c.q. afgenomen binnen de in het vorige lid vermelde termijn, wordt hem de factuur betreffende de verkochte producten toegezonden welke terstond betaald dient te worden, zonder recht op opschorting, korting of verrekening. Als vervaldatum geldt de dag na dagtekening van de factuur.
  5. 5. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. In geval van overschrijding van een betalingstermijn, is de Koper direct in verzuim. In dat geval is de Koper een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent per maand of gedeelte van een maand, over het openstaande bedrag verschuldigd. Het opleggen, innen of verrekenen van de vertragingsrente laat het recht van allesmakkelijk.nl op volledige vergoeding van haar schade en ontbinding onverlet.
  6. 6. Nadat de Koper in verzuim is gekomen, is allesmakkelijk.nl bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling, tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle op de invordering vallende schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de Koper. Allesmakkelijk.nl is gerechtigd de buitengerechtelijke kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. 1. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, behoudt allesmakkelijk.nl zich de eigendom voor van alle door haar aan de Koper afgeleverde producten totdat de prijs voor al deze producten en voor alle vorderingen van allesmakkelijk.nl op de Koper uit hoofde van de Overeenkomst geheel zijn voldaan, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
  2. 2. Zolang de eigendom van de verkochte producten niet op de Koper is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. De Koper heeft geen retentierecht op de producten.

 

 1. Reclame
  1. 1.Reclames terzake van door allesmakkelijk.nl geleverde producten dienen binnen 14 dagen nadat de Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk gemeld te worden aan allesmakkelijk.nl, op straffe van verval van aanspraken. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken, dient de Koper de gebreken onmiddellijk bij levering te melden aan allesmakkelijk.nl, op straffe van verval van aanspraken.
  2. 2. Reclames kunnen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de Koper of niet geautoriseerde derden iets aan het product/de producten hebben veranderd of gerepareerd dat (in)direct  het gebrek heeft veroorzaakt.

 

 1. Garanties
  1. 1. Garantie op de producten wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. 1. Allesmakkelijk.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade (daaronder begrepen doch niet beperkt tot: directe schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies) die de Koper en/of de door de Koper ingezette Hulppersonen zullen lijden.
  2. 2. Allesmakkelijk.nl kan zich niet beroepen op de uitsluiting van de aansprakelijkheid als vermeld in artikel 17.1, indien de schade met opzet of roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door allesmakkelijk.nl is veroorzaakt.
  3. 3. In geval allesmakkelijk.nl in enig geval toch aansprakelijk zou worden gehouden door de bevoegde rechter, is de aansprakelijkheid van allesmakkelijk.nl uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de overeengekomen en betaalde prijs voor het product dat is geleverd en de schade heeft veroorzaakt. Eventuele schade dient door de Koper zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan allesmakkelijk.nl te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van allesmakkelijk.nl is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  4. 4. Iedere rechtsvordering terzake van aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan door de Koper of een derde, uitsluitend worden ingesteld binnen de grenzen van de Overeenkomst. Ingeval allesmakkelijk.nl terzake door derden buiten Overeenkomst wordt aangesproken is de Koper gehouden allesmakkelijk.nl op eerste verzoek te vrijwaren voor alle schade.

 

 1. Geheimhouding
  1. 1. Elke Partij en de door haar ingezette Hulppersonen zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle van de andere Partij afkomstige informatie, inclusief al hetgeen de betreffende Partij en/of de door haar ingezette Hulppersonen in het kader van de Overeenkomst omtrent de andere Partij bekend wordt (“Vertrouwelijke Informatie”).
  2. 2. Met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie zullen Partijen en de door hen ingezette Hulppersonen de Vertrouwelijke Informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan bedoeld in de Overeenkomst, alle redelijke stappen ondernemen om veilige bewaring en gebruik van de Vertrouwelijke Informatie te garanderen, de Vertrouwelijke Informatie niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de nakoming van hun verplichtingen uit de Overeenkomst en de Vertrouwelijke Informatie, inclusief eventueel gemaakte kopieën, onmiddellijk na einde van de Overeenkomst ofwel aan de andere Partij retourneren dan wel deze vernietigen na schriftelijke toestemming van de andere Partij.
  3. 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel geldt niet indien en voor zover:
   1. de Partij of de door haar ingezette Hulppersoon gehouden is de Vertrouwelijke Informatie te openbaren op grond van een op haar/hem rustende wettelijke verplichting, of op grond van een uitspraak van de rechter of een bevoegd overheidsorgaan, in welk geval Partijen voorafgaand aan de openbaarmaking overleg zullen plegen over de wijze waarop zulks geschiedt, of
   2. de andere Partij voorafgaande schriftelijke toestemming voor openbaarmaking heeft verleend.
  4. 4. Partijen zullen ervoor zorg dragen dat de door hen ingezette Hulppersonen zich op dezelfde wijze als bepaald in dit artikel jegens de andere Partij zullen verbinden en staan er voor in dat deze verplichting door de door hen ingezette Hulppersonen worden nageleefd.
  5. 5. De verplichtingen opgenomen in dit artikel bestaan zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na einde daarvan.

 

 

 1. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
  1. 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen van 1980 (het Weens Koopverdrag).
  2. 2. Alle geschillen terzake van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, of van overeenkomsten die ter uitvoering van de Overeenkomst worden gesloten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

 

Naambordje voordeur

Uw verbinding met allesmakkelijk.nl is beveiligd